Oraz prosimy załączyć następujące dokumenty (w formacie PDF):